tiistai 30. huhtikuuta 2019

Kulttuuripäivä tuli jälleen

Vapun aattona järjestettiin koulullamme perinteiset kulttuuripäivät, jossa oli hienoa ohjelmaa lähes kolmen tunnin ajan. Ohjelmatarjonta oli monipuolista. Oli yksin- kaksin- kolminlaulua, soittoesityksiä, vitsejä, sketsejä akrobatiaa..

Oheitapahtumana oli myös hassu-hattu -kilpailu, jonka kolme hassuinta hattua oppilaskunta valitsi ja palkitsi pienellä makealla palkinnolla.

Kuoroesitys
Tasapainoilua ja temppuilua yksipyöräisellä


tiistai 12. helmikuuta 2019

Lasten kulttuuriviikon tapahtumia

Tämä viikko on nimetty lasten kulttuuriviikoksi. Olemme saaneet nauttia kahdesta hienosta tapahtumasta: Näyttämökulttuuria tarjosi taikuri-Jari ja musiikkipuolelta tarjosi upean elämyksen Bluesmies Jönsson -niminen kahden miehen blues/bluegrass yhtye.

Taikurilla ei ollut vaikeuksia saada vapaaehtoisia mukaan esityksiin.


Bluesmies Jönsson yhtye soitti bluesia.

....

perjantai 1. helmikuuta 2019

4. luokka teki kaupunkien kotisivututkimuksen


Tutkimuksessa neljäsluokkalaiset arvioivat seitsemän kaupungin kotisivuja. Arviointikriteereinä olivat ulkonäkö, toimivuus sekä tiedonhaun helppous/vaikeus. Kotisivujen arviointi liittyi äidinkielen tiedonhaku-jaksoona, sekä sanomalehtiviikkoon.
Arvioitavina olivat Haminan, Kotkan, Kouvolan, Helsingin, Tampereen, Rovaniemen sekä Turun kaupunkien kotisivut.

Hienoa oli, että Haminan kaupungin kotisivut arvioitiin parhaiksi!
Katso tästä kaikki tulokset >>>

maanantai 14. tammikuuta 2019

keskiviikko 28. marraskuuta 2018

Lasten oikeuksien päivä

Koulumme aamaunavaus Lasten oikeuksien päivänä.
Lasten oikeudet (UNICEF)

1. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. 
2. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi. 
3. Lasta koskevissa päätöksissä on aina ensisijaisesti harkittava lapsen etu. 
4. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. 
5. Valtion on kunnioitettava vanhempien tai muiden lapsen huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa. 
6. Jokaisella lapsella on oikeus elämään. Valtion on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle. 
7. Jokainen lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen. Syntyneellä lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä, mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan.
8. Lapsella on oikeus säilyttää henkilöllisyytensä, kansalaisuutensa, nimensä ja sukulaissuhteensa.
9. Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla heidän kanssaan. Vanhemmistaan erossa asuvalla lapsella on oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin vanhempaansa. Tapaaminen voidaan estää, jos se on lapsen edun vastaista. 
10. Jos lapsi ja hänen vanhempansa joutuvat eri valtioihin, on valtion velvollisuus käsitellä hakemus perheen jälleenyhdistämiseksi myönteisesti ja viivyttelemättä. 
11. Valtioiden on estettävä lasten laittomat kuljetukset maasta. 
12. Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. 
13. Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia. Lapsella on oikeus saada tietoa. 
14. Lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Valtion tulee kunnioittaa vanhempien lapselle antamaa ohjausta tämän oikeuden käyttämisessä. 
15. Lapsilla on oikeus järjestäytyä ja toimia yhdistyksissä. 
16. Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja kirjesalaisuuteen. Hänen kunniaansa tai mainettaan ei saa halventaa. 
17. Lapsella on oikeus saada tietoa esim. television, radion ja lehtien välityksellä. Valtiolla on velvollisuus rohkaista tiedotusvälineitä tuottamaan lapsen hyvinvointia ja kehitystä tukevaa aineistoa. Lasta tulee suojella hänen hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta.
18. Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mukaisesti. Valtion on tuettava vanhempia lasten kasvatuksessa. 
19. Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. 
20. Lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on oikeus saada valtiolta erityistä suojelua ja tukea. Tällöin on kiinnitettävä huomiota lapsen kasvatuksen jatkuvuuteen sekä lapsen etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen taustaan. 
21. Lapsi voidaan adoptoida, jos se on lapsen kannalta paras vaihtoehto. 
22. Valtion tulee suojella pakolaislapsia ja huolehtia heidän tässä sopimuksessakin lueteltujen oikeuksiensa toteutumisesta. 
23. Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä. 
24. Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa. 
25. Kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen hoito ja sijoituksen perusteet tulee tarkistaa ajoittain. 
26. Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan. 
27. Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon.
28. Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion on edistettävä toisen asteen koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä. 
29. Koulutuksen tulee pyrkiä kehittämään lapsen kasvua täyteen mittaansa. Koulutuksen tulee edistää ihmisoikeuksien, lapsen vanhempien sekä oman ja muiden kulttuurien kunnioittamista. 
30. Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella on oikeus omaan kulttuuriin, uskontoon ja kieleen. 
31. Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään. 
32. Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen opintojaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai kehitystään. 
33. Lasta on suojeltava huumeidenkäytöltä. 
34. Lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä. 
35. Valtioiden on estettävä lapsikauppa. 
Artiklat 34. ja 35.: kts. lisäpöytäkirja koskien lapsikauppaa ja lasten hyväksikäyttöä prostituutiossa ja pornografiassa
36. Lasta on suojeltava kaikelta hyväksikäytöltä.
37. Lasta ei saa kiduttaa. Lasta ei saa rankaista julmalla tai halventavalla tavalla. Lapsen vapauden riistoa saa käyttää vasta viimeisenä keinona ja tällöin lasta on kohdeltava inhimillisesti ja hänen ikänsä huomioiden. 
38. Alle 18-vuotiasta ei saa värvätä armeijaan eikä hän saa osallistua sodankäyntiin. Aseellisissa selkkauksissa on suojeltava lapsia. (Ikäraja nostettu lisäpöytäkirjassa viidestätoista kahdeksaantoista vuoteen.) 
Artikla 38: kts. lisäpöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin konflikteihin
39. Väärinkäytösten uhriksi joutunutta lasta on autettava toipumaan ja hänen sopeutumistaan yhteiskuntaan on edistettävä. 
40. Lakia rikkonutta tai siitä epäiltyä lasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan kunnioittaen ja hänen ikänsä huomioon ottaen. 
41. Jos valtion kansallinen lainsäädäntö turvaa lapselle paremmat oikeudet kuin tämä sopimus, sitä on noudatettava. 
42. Valtion tulee huolehtia, että kaikki kansalaiset tuntevat lapsen oikeudet. 
43. Tämän sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea. 
44. Valtioilla on velvollisuus raportoida säännöllisesti lapsen oikeuksien toteutumisesta. 
45. Erityisjärjestöillä, UNICEF:illa ja muilla YK:n elimillä on oikeus ja velvollisuus arvioida ja edistää sopimuksen täytäntöönpanoa.
46. – 54. Nämä artiklat koskevat sopimukseen liittymistä, sen voimaantuloa ja muutoksia.


tiistai 6. marraskuuta 2018

Husulan koulusta Google-referenssikoulu

Husulan koulu ja Pappilansalmen koulu ovat nyt ensimmäiset Google-referenssikoulut Suomessa. Referensskoulu tarkoittaa, että Chromebook-laitekanta on 1:1, eli jokaisella oppilaalla on käytössään henkilökohtainen Chromebook. Referenssikoulut sitoutuvat myös ottamaan vastaan vierailijoita.


perjantai 18. toukokuuta 2018

Heinolan Seminaarin veteraaniopettajat vierailulla

Keskiviikkona 16.5. saimme nauttia Heinolan Seminaarin käyneiden entisten opettajien vierailusta. Kuulimme hienoa musiikkia, sekä veteraanikuoron, että oppilaiden esittämänä.Myös Jorma Hynninen on Heinolan seminaarin käynyt.